Comataidh Slàinte is Spòrs

Is e raon-ùghdarrais Comataidh Slàinte is Spòrs beachdachadh agus aithris air poileasaidh slàinte, an NHS ann an Alba, ceumannan an-aghaidh bochdainn, co-ionnanachd, spòrs agus gnothaichean eile a tha mar dhleastanas air Rùnaire a’ Chaibineit airson Slàinte, Sàr-mhaitheis agus Ro-innleachd nam Bailtean Mòra a bharrachd air an fheadhainn a tha fo raon-ùghdarrais Comataidh an Eaconomaidh., Lùth agus Turasachd.