Comataidh Co-ionnanachd Chothroman

“Tha Riaghailt 6.9 de na Gnàth-riaghailtean ag ràdh:

1. Tha raon-ùghdarrais Comataidh Co-ionnanachd Chothroman a’ toirt a-steach beachdachadh agus aithris air gnothaichean co-cheangailte ri co-ionnanachd chothroman agus cumail ri co-ionnanachd chothroman taobh a-staigh na Pàrlamaid.

2. Anns na Riaghailtean sin, tha “co-ionnanachd chothroman” a’ toirt a-steach casg, cur às no riaghladh lethbhreith eadar dhaoine air bunait suidheachadh feise no pòsaidh, air bunait cinneadail no air bunait ciorram, aois, taobh feise, cànain no tùs sòisealta no feartan pearsanta sam bith eile, a’ toirt a-steach chreideamhan no bheachdan leithid creideamhan diadhaidh no beachdan poileataigeach.”