Comataidh a' Cheartais

Is e raon-ùghdarrais Comataidh a’ Cheartais beachdachadh agus aithris air :

a) rianachd ceartas eucorach agus sìobhalta, sàbhailteachd coimhearsnachd agus gnothaichean eile a tha taobh a-staigh dleastanas Rùnaire a’ Chaibineit airson Ceartais; agus

b) dreuchdan a’ Mhorair Tagraidh a bharrachd air a bhith na cheannard air siostaman casaid eucorach agus sgrùdadh bàsan ann an Alba.