Tasglann naidheachd

A bheil feum air clàr coiteachaidh, tha Comataidh Inbhean aig Taigh an Ròid a’ faighneachd

30.10.2015

Thathar a’ faighneachd den phoball agus de bhuidhnean le ùidh sa chùis a bheil iad den bheachd gu bheil e riatanach agus freagarrach clàr coiteachaidh a chruthachadh ann an Alba.

Comataidh ag iarraidh gum bi e na phrìomhachas uiread cumhachd a thathar a’ cosg a lùghdachadh

26.10.2015

Ma tha sinn gu bhith cinnteach à solarachadh cumhachd an dealain againn tha e deatamach gun tèid an t-iarrtas airson a’ chumhachd sin a lùghdachadh, agus tha comataidh an-diugh air iarraidh air Riaghaltasan na h-Alba agus na RA prìomhachas a thoirt...

Tobar na Màthar gu bhith a’ cur fàilte air Pàrlamaid na h-Alba airson an latha

14.10.2015

Gheibh muinntir Thobar na Màthar an cothrom an guthan a bhith air chluinntinn agus Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn don bhaile air Diluain 9 Samhain.

Beachdan gan sireadh air Coimisean Fiosgail na h-Alba

09.10.2015

Dè an dreuchd, na goireasan agus an ìre de neo-eisimeileachd a bhios aig a’ bhuidhinn air am bi an t-uallach airson sgrùdadh nan ro-aithrisean air cìsean a thèid fhoillsicheadh le Riaghaltas na h-Alba?

Comataidh a’ toirt sùil air na nì am BBC do dh’Alba san àm ri teachd

28.09.2015

Dè cho math agus as tha am BBC a’ frithealadh air Alba agus luchd-amhairc ann an Alba?

Feumar sùil leantainneach a chumail air na thachras nuair a thèid colaistean a chur còmhla

28.09.2015

Tha Comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba air fhoillseachadh an-diugh gu bheil dùbhlain air èirigh an lùib na h-obrach gus colaistean ann an Alba a chur còmhla.

Comataidh aig Taigh an Ròid a' tighinn gu Crìochan na h-Alba

25.09.2015

Thig ceist an fhearainn ann an Alba fon phrosbaig gu h-ionadail nuair a choinnicheas Comataidh phàrlamaideach Albannach ri tuathanaich-màil, riochdairean Roxburghe Estates agus riochdairean bho Lìonra Fèidh Machraichean na h-Alba.

Fiosrachadh air cosgaisean nam Ball 2014/15 air fhoillseachadh

24.09.2015

Tha fiosrachadh làithreach air cosgaisean pàrlamaideach nam BPA uile air fhoillseachadh an-diugh air an eadar-lìn.

Comataidh a’ toirt a taic do chasg air smocadh ann an carbadan

24.09.2015

Thug Comataidh Slàinte is Spòrs aig Pàrlamaid na h-Alba a taic do reachdas a bheireadh a-steach casg air smocadh ann an carbadan nuair a tha daoine fo 18 sa charbad.

Pàrlamaid na h-Alba a’ tadhal air Inbhir Chluaidh

23.09.2015

Thèid tachartas coimhearsnachd a chumail ann an Grianaig air 5 Dàmhair gus cothrom a thoirt do dhaoine a tha a’ fuireach agus ag obair ann an sgìre Inbhir Chluaidh bruidhinn ri BPA.