Tasglann naidheachd

Teagamh mu na ghabhas toirt a-mach a thaobh amannan-feitheimh Ionadan Tubaist & Èiginn (A&E)

15.12.2014

Tha amas a thaobh amannan-feitheimh do dh’euslaintich a thèid fhaicinn ann an ùine nas lugha na 4 uairean a thìde ann an 98% den a h-uile turas do dh’ionadan A&E air a thighinn fo cheist aig Comataidh Sgrùdadh Poblach aig Pàrlamaid na h-Alba.

Fiosrachadh mu chosgaisean nam Ball air fhoillseachadh

11.12.2014

Latest details of all MSPs parliamentary expenses are published on the web today.

Comataidh ag iarraidh leasachadh air mar a lorgar is a pheanasaichear eucoir an aghaidh fiadh-bheatha

08.12.2014

Feumar feabhas a chur air mar a lorgar is a pheanasaichear eucoir an aghaidh fiadh-bheatha, a rèir rannsachadh le Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid is Àrainneachd aig Pàrlamaid na h-Alba.

Buaidh nan gnìomhachas cruthachail air eaconamaidh na h-Alba ri thighinn fon phrosbaig

08.12.2014

Ciamar a nì sinn cinnteach gum fàs na gnìomhachais chruthachail gu soirbheachail ann an Alba? Sin a’ cheist aig cridhe rannsachadh ùr a chaidh ainmeachadh an-diugh le Comataidh Eaconamaidh, Lùths agus Turasachd ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Tha Comataidh a’ faighneachd, am bu chòir Luchd-gairm aig Taigh an Roid a bhith air an taghadh?

01.12.2014

Tha a’ Chomataidh Inbhean, Dòighean-obrach agus Cur-an-dreuchd Poblach air rannsachadh ùr fhoillseachadh an-diugh (1 Dùbhlachd) agus iad gu bhith sgrùdadh mholaidhean ùra gus Luchd-gairm Chomataidhean Pàrlamaid na h-Alba a thaghadh.

Comataidh bho Thaigh an Roid ag iarraidh dèiligeadh ri targaidean a thaobh atharrachadh clìomaid nach deach a choileanadh mar chùis a dh’fheumas deifir

30.11.2014

The Scottish Parliament’s Rural Affairs, Climate Change and Environment Committee (RACCE) is calling for urgent steps be taken to ensure future ambitious climate change targets are not missed.

Comataidh Ionmhais Pàrlamaid na h-Alba ri tadhal air Eilean Arainn

19.11.2014

Bidh Comataidh Ionmhais Pàrlamaid na h-Alba a’ cuimseachadh air Eilean Arainn agus a’ Chomataidh a’ leantainn leis an sgrùdadh bhliadhnail air buidseat Riaghaltas na h-Alba.

Làithean na Pàrlamaid gu bhith a’ siubhal air feadh na h-Alba

18.11.2014

Tha an ath shreath de Làithean na Pàrlamaid gu bhith a' tachairt ann an trì àiteachan a bharrachd air feadh Alba, chaidh ainmeachadh. Bidh na h-àiteachan seo a' toirt fàilte do Phàrlamaid na h-Alba thairis air na mìosan ri teachd.

Comataidh nan Cumhachdan Tiomnaichte a’ cur a taic ri Bile nan Sgrìobhainnean Laghail

14.11.2014

Tha Comataidh nan Cumhachdan Tiomnaichte agus Ath-leasachadh Lagha air a taic a nochdadh do reachdas a bheir a-steach modhan nas fhasa agus nas èifeachdaiche gus cùmhnantan a dhealbh fo lagh na h-Alba.

Mìneachadh: a’ cur Prìomh Mhinistear an dreuchd

14.11.2014

Dh’aontaich a’ Phàrlamaid air 13 Samhain gun rachadh am pròiseas, gus tagraichean ainmeachadh airson dreuchd a’ Phrìomh Mhinisteir, a chumail air 19 Samhain 2014.