Tasglann naidheachd

Riochdairean ATOS gu bhith air an ceasnachadh le Comataidh Taigh an Roid

23.06.2015

Bidh Comataidh Ath-leasachadh Shochairean Pàrlamaid na h-Alba a’ sgrùdadh nam measaidhean connspaideach a tha airson tomhas dè cho airidh ’s a tha daoine air Suimeannan Pàighte airson Neo-eisimeileachd Phearsanta.

Faigh sealladh ùr air an t-saoghal aig Fèis Phoilitigs na bliadhna sa

23.06.2015

Thèid an Fhèis Phoilitigs a chumail thairis air trì latha ann an àite air leth sònraichte, Pàrlamaid na h-Alba, eadar Dihaoine 14 is Didòmhnaich 16 Lùnastal.

Rannsachadh mòr air margaidh-obrach na h-Alba

22.06.2015

Thèid rannsachadh mòr a dhèanamh leis a’ Chomataidh Eaconamaidh, Cumhachd is Turasachd air ciamar a tha fastadh agus càileachd chosnaidhean air atharrachadh bho thòisich an eaconamaidh a’ crìonadh ann an 2008.

Cuimhneachan Blàr Drochaid Shruighlea gu bhith air a thaisbeanadh

29.05.2015

Tha pròiseact a tha ag amas air barrachd aire a tharraing gu Blàr Drochaid Shruighlea gu bhith air ainmeachadh leStiùbhart Maxwell BPA, Neach-gairm Comataidh Foghlam is Cultar Pàrlamaid na h-Alba.

Ìre na Cìse Cosnaidh Albannaich fon Phrosbaig

29.05.2015

Dè an ìre aig am bu chòir a’ Chìs Cosnaidh Albannach ùr a bhith agus carson? Sin aon de na ceistean a bhios Comataidh an Ionmhais aig Pàrlamaid na h-Alba a’ faighneachd...

An t-Oifigear Riaghlaidh gu bhith a’ leigeil dhith a dreuchd aig taghaidhean Albannach 2016

29.05.2015

Thuirt Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba, am Fìor Urr. Tricia Marwick BPA a tha na Ball airson Fìobh Mheadhanach agus Gleann Rathais, gum bi i a’ leigeil dhith a dreuchd mar Bhall Pàrlamaid aig na taghaidhean Albannach an ath-bhliadhna.

Ceòl roc gu bhith tighinn gu Taigh an Roid agus farpais chiùil nàiseanta ga chur air bhog

28.05.2015

Chaidh farpais chiùil nàiseanta a chur air bhog aig Pàrlamaid na h-Alba, a tha a’ sireadh luchd-ciùil tàlantach ùr agus a tha gu bhith brosnachadh dhaoine òga an bhòt aca a chleachdadh anns an taghadh ann an 2016 airson Taigh an Roid.

Bile Comataidh a’ dol a dhèanamh com-pàirtean nam Ball nas fhollaisiche

28.05.2015

Chaidh Bile ùr a thoirt a-steach le Stiùbhart Stevenson BPA, às leth Comataidh Inbhean, Dòighean-obrach agus Cur-an-dreuchd Poblach Pàrlamaid na h-Alba, gus am bi com-pàirtean ionmhasail nam Ball nas fhollaisiche.

Comataidh ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba beachd a ghabhail air treas cuairt de IVF a thabhann

21.05.2015

Tha Riaghaltas na h-Alba air adhartas a dhèanamh a thaobh cho fad ’s a dh’fheumas daoine feitheamh airson IVF.

Latha na Pàrlamaid gu bhith ann an Arcaibh

21.05.2015

Bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ tadhal air Arcaibh Diluain 8 Ògmhios, nuair a bhios cothrom aig muinntir an àite coinneachadh ris an Oifigear Riaghlaidh agus BPAan.