Tasglann naidheachd

Pàrlamaid na h-Alba a' gabhail pàirt ann an Seachdain na h-Alba 2015

09.04.2015

Bidh Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba, Am Ball Urramach Tricia Marwick, aig ceann buidheann-riochdachaidh de BhPAan 's iad an sàs ann an sreath ghnothaichean ri linn Seachdain na h-Alba 2015 bho an-diugh air adhart.

Coimisean Còraichean Daonna na h-Alba – oifigearan ùra

07.04.2015

Tha SPCB air suidheachadh dithis oifigearan ùra a chur an cèill an dèidh eacarsaich fhosgailte fastaidh.

A’ chiad duais Ruigsinn Uathachais a’ dol gu Pàrlamaid na h-Alba

02.04.2015

Ghabh an t-Oifigear Riaghlaidh, an Fhìor Urramach Tricia Marwick BPA, an duais às leth Pàrlamaid na h-Alba bho Jenny Paterson, Stiùiriche a’ Chomainn Uathachais Nàiseanta (Alba), ann an Taigh an Ròid

Dè na leasachaidhean a bheir reachdas ùr air cosnadh foghlaim?

01.04.2015

Dè na leasachaidhean a bheir reachdas ùr air cosnadh foghlaim ? Seo dìreach aon de na ceistean a tha ga cur le Comataidh Foghlam is Cultar aig Pàrlamaid na h-Alba

An t-Oifigear Riaghlaidh ag iarraidh Ath-leasachadh air siostam nan Comataidhean aig Taigh an Ròid

31.03.2015

Tha feum air atharrachadh cultarail agus structarail gus siostam nan comataidhean aig Taigh an Ròid a neartachadh, tha Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba Tricia Marwick ag ràdh.

A’ sireadh bheachdan luchd-cùraim air reachdas

27.03.2015

Thathar a’ sireadh bheachdan an-diugh bho luchd-cùraim air reachdas a tha ag amas air piseach a thoirt air an taic a gheibh iad agus na còraichean aca a stèidheachadh fon lagh.

Feumaidh pàrantan is sgoiltean obair còmhla, a rèir suirbhidh air beachdan phàrantan

27.03.2015

Feumaidh pàrantan is sgoiltean obair còmhla gus clann a chuideachadh le bhith soirbheachadh chun na h-ìre as àirde as urrainn dhaibh a rèir suirbhidh Comataidh Foghlam is Cultar.

Gairm airson fianais air Bile FAI air fhoillsicheadh

25.03.2015

Tha Comataidh a’ Cheartais air gairm airson fianais a chur a-mach agus i ag ullachadh beachdachadh air Bile Rannsachaidhean air Tubaistean Marbhtach agus Bàis Aithghearr etc. (Alba).

Obar Dheathain mar fhòcas do thuras rannsachaidh às-mhalairt

23.03.2015

Thèid ceistean a chur ri gnothachasan ann an Obar Dheathain an-diugh mun eòlas a th’ aca a thaobh às-mhalairt (export) de bhathar is seirbheisean le còrr an t-saoghail, ceistean a bhios aig BPAan air Comataidh Eaconamaidh, Lùths is Turasachd.

Ceum nas fhaisge air ceadachadh airson gunnaichean-adhair an Alba

23.03.2015

Thathar air ceum eile a ghabhail an-diugh (23 Màrt) gu ruige ceadachadh gunnaichean-adhair às dèidh do Chomataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh aithisg ìre a h-aon fhoillseachadh air Bile Gunnaichean-adhair is Ceadachadh (Alba).