Naidheachd

 

Comataidh a’ toirt sùil air na nì am BBC do dh’Alba san àm ri teachd

Dè cho math agus as tha am BBC a’ frithealadh air Alba agus luchd-amhairc ann an Alba?

Feumar sùil leantainneach a chumail air na thachras nuair a thèid colaistean a chur còmhla

Tha Comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba air fhoillseachadh an-diugh gu bheil dùbhlain air èirigh an lùib na h-obrach gus colaistean ann an Alba a chur còmhla.

Comataidh aig Taigh an Ròid a' tighinn gu Crìochan na h-Alba

Thig ceist an fhearainn ann an Alba fon phrosbaig gu h-ionadail nuair a choinnicheas Comataidh phàrlamaideach Albannach ri tuathanaich-màil, riochdairean Roxburghe Estates agus riochdairean bho Lìonra Fèidh Machraichean na h-Alba.

Comataidh a’ toirt a taic do chasg air smocadh ann an carbadan

Thug Comataidh Slàinte is Spòrs aig Pàrlamaid na h-Alba a taic do reachdas a bheireadh a-steach casg air smocadh ann an carbadan nuair a tha daoine fo 18 sa charbad.

Fiosrachadh air cosgaisean nam Ball 2014/15 air fhoillseachadh

Tha fiosrachadh làithreach air cosgaisean pàrlamaideach nam BPA uile air fhoillseachadh an-diugh air an eadar-lìn.

Pàrlamaid na h-Alba a’ tadhal air Inbhir Chluaidh

Thèid tachartas coimhearsnachd a chumail ann an Grianaig air 5 Dàmhair gus cothrom a thoirt do dhaoine a tha a’ fuireach agus ag obair ann an sgìre Inbhir Chluaidh bruidhinn ri BPA.

Cus sgoilearan le duilgheadasan fradhairc is claisneachd fhathast a’ fulang anacothrom

Tha tòrr sgoilearan le duilgheadasan fradhairc is claisneachd ann fhathast nach eil a’ faighinn nan aon chothroman agus a tha sgoilearan eile.

Tosgaire Luxembourg a’ dol a bhruidhinn ri BPAan mu Cheannas an Aonaidh Eòrpaich

Bidh an suidheachadh èiginneach a th’ ann a thaobh fògarraich agus reifreann an AE am measg nan cuspairean air am bidh Tosgaire Luxembourg a’ bruidhinn nuair a thig e air beulaibh Comataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh A-muigh

Comataidh gu bhith a' sireadh bheachdan ann am Pàislig airson an rannsachaidh aice air fastadh

Bidh cothrom aig daoine ann am Pàislig, nuair a thadhlas Pàrlamaid na h-Alba air a’ bhaile an ath sheachdain, innse do BhPAan bhon Chomataidh Eaconamaidh, Lùths agus Turasachd

Tha rannsachadh ag iarraidh gun tèid dàta nas fheàrr a chruinneachadh mu chùram lasachaidh (palliative) gus uireasbhaidhean sa chùram sin a chomharrachadh

Scotland has a strong record of success in delivering high quality palliative care services however there is a serious lack of information being collected about the quality and availability

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date