Naidheachd

 

Feumar beachdan luchd-cleachdaidh BSL a shireadh gus piseach a thoirt air cùisean

Chaidh ceum eile a ghabhail an-diugh gu ruige modhan reachdail ùra a tharraingeas aire dhaoine gu BSL agus a bhrosnaicheas iad gu bhith ga cleachdadh

An t-Oifigear Riaghlaidh a’ bruidhinn air caochladh Tom McCabe

An dèidh caochladh Tom McCabe, a bha roimhe na Bhall Pàrlamaid na h-Alba airson a’ Phàrtaidh Làbaraich agus a bha uair na Mhinistear, thuirt an t-Oifigear Riaghlaidh an Fhìor Urramach Tricia Marwick BPA

Pàrlamaid na h-Alba a' gabhail pàirt ann an Seachdain na h-Alba 2015

Bidh Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba, Am Ball Urramach Tricia Marwick, aig ceann buidheann-riochdachaidh de BhPAan 's iad an sàs ann an sreath ghnothaichean ri linn Seachdain na h-Alba 2015 bho an-diugh air adhart.

Coimisean Còraichean Daonna na h-Alba – oifigearan ùra

Tha SPCB air suidheachadh dithis oifigearan ùra a chur an cèill an dèidh eacarsaich fhosgailte fastaidh.

A’ chiad duais Ruigsinn Uathachais a’ dol gu Pàrlamaid na h-Alba

Ghabh an t-Oifigear Riaghlaidh, an Fhìor Urramach Tricia Marwick BPA, an duais às leth Pàrlamaid na h-Alba bho Jenny Paterson, Stiùiriche a’ Chomainn Uathachais Nàiseanta (Alba), ann an Taigh an Ròid

Dè na leasachaidhean a bheir reachdas ùr air cosnadh foghlaim?

Dè na leasachaidhean a bheir reachdas ùr air cosnadh foghlaim ? Seo dìreach aon de na ceistean a tha ga cur le Comataidh Foghlam is Cultar aig Pàrlamaid na h-Alba

An t-Oifigear Riaghlaidh ag iarraidh Ath-leasachadh air siostam nan Comataidhean aig Taigh an Ròid

Tha feum air atharrachadh cultarail agus structarail gus siostam nan comataidhean aig Taigh an Ròid a neartachadh, tha Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba Tricia Marwick ag ràdh.

A’ sireadh bheachdan luchd-cùraim air reachdas

Thathar a’ sireadh bheachdan an-diugh bho luchd-cùraim air reachdas a tha ag amas air piseach a thoirt air an taic a gheibh iad agus na còraichean aca a stèidheachadh fon lagh.

Feumaidh pàrantan is sgoiltean obair còmhla, a rèir suirbhidh air beachdan phàrantan

Feumaidh pàrantan is sgoiltean obair còmhla gus clann a chuideachadh le bhith soirbheachadh chun na h-ìre as àirde as urrainn dhaibh a rèir suirbhidh Comataidh Foghlam is Cultar.

Gairm airson fianais air Bile FAI air fhoillsicheadh

Tha Comataidh a’ Cheartais air gairm airson fianais a chur a-mach agus i ag ullachadh beachdachadh air Bile Rannsachaidhean air Tubaistean Marbhtach agus Bàis Aithghearr etc. (Alba).

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date