Naidheachd

 

Feumaidh Cairt ùr a’ BhBC a bhith a’ gabhail a-steach barrachd gluasad bhon mheadhan a thaobh cho-dhùnaidhean, coimiseanadh agus buidseatan, a rèir Comataidh

Feumaidh Cairt ùr a’ BhBC a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil barrachd gluasad bhon mheadhan agus do dh’Alba a thaobh cho-dhùnaidhean, coimiseanadh agus buidseatan, a rèir aithisg

Chan eil co-ionnanachd cinnidh ‘ag obair fhathast’ a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid

Chan eil an saoghal obrach fhathast a’ riochdachadh choimhearsnachdan is sluagh na h-Alba, a rèir aithisg air cinneadh, dùthchas agus fastadh le Comataidh

Iain Bellany – a’ toirt eachdraidh beò aig Pàrlamaid na h-Alba

Tha sgeulachd nam boireannach nach robh deònach ‘a dhol dhachaigh agus a bhith sàmhach’ ga toirt beò aig Pàrlamaid na h-Alba ann an taisbeanadh ùr an-asgaidh a dh’fhosglas a-màireach (20 Faoilleach).

Comataidh SPPA a’ foillseachadh mholaidhean airson ath-leasachadh nan comataidhean aig Taigh an Ròid

Bu chòir gun robh riatanas air Riaghaltas na h-Alba a bhith a’ foillseachadh aithisg iar-reachdail air gach Achd Pàrlamaid trì gu còig bliadhnaichean an dèidh don Achd a bhith air a toirt gu buil

Bu chòir do Riaghaltas na RA Alba a thoirt a-mach às a’ Bhile Aonaidhean-ciùird, a rèir Comataidh Thaigh an Ròid

Bu chòir do Riaghaltas na RA Alba a thoirt a-mach às a’ Bhile Aonaidhean-ciùird gus nach tèid dàimhean gnìomhachais a mhilleadh ann an Alba, a rèir aithisg comataidh Thaigh an Ròid an-diugh.

Gnìomh a dhìth gus soirbheachadh a dhaingneachadh do dh’ola agus gas san àm ri teachd – Comataidh Eaconamaidh

Tha cruaidh fheum air co-obrachadh seasmhach gus a bhith cinnteach às an uiread as motha de dh’ola is gas fhaighinn às a’ Ghrunnd-mhara Mòr-thìr a th’ aig an RA mus tig an latha nuair a chrìochnaicheas an obair gu bràth, a rèir aithisg

Comataidh a’ toirt taic do phrionnsapalan Bile Taigheadas Prìobhaideach (Gabhaltas) (Alba)

Thug Comataidh a taic an-diugh do phrionnsapalan coitcheann Bile a tha ag amas air gabhaltas singilte ùr a thoirt a-steach airson taighean prìobhaideach air mhàl agus gus gabhaltas nas tèarainte a stèidheachadh do luchd-gabhail

Baile Chloichridh gu bhith a’ cur fàilte air Comataidh an Ionmhais

’S e Taigh-chluiche Fèis Bhaile Chloichridh an t-àite far am bi Comataidh an Ionmhais Pàrlamaid na h-Alba a’ coinneachadh Diluain (18 Faoilleach), nuair a bhios a’ Chomataidh a’ cur cheistean don Mhinistear an Ionmhais Iain Swinney.

Mil Thaigh an Ròid air a Deasachadh le Sàr-bhèicear bho Fharpais Fuine Bhreatainn

Bha Pàrlamaid na h-Alba air bhoil an-diugh nuair a nochd an sàr-bhèicear Flòraidh Sheddon bho Fharpais Fuine Bhreatainn, airson cèic shònraichte a thaisbeanadh a chaidh a dhèanamh le mil bho thaighean-sheillean Pàrlamaid na h-Alba.

Comataidh Thaigh an Ròid gu bhith a’ sgrùdadh dè a’ buaidh a thig bho Bhile Aonaidhean Ciùird

Gairmear air eòlaichean bho na h-aonaidhean-ciùird, buidhnean sa raon phoblach agus buidhnean nam fastaichean gus fianais a thoirt air dè an èifeachd a dh’fhaodadh a bhith aig a’ Bhile air caidreabh gnìomhachais is seirbheisean poblach

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date