Naidheachd

 

A bheil feum air clàr coiteachaidh, tha Comataidh Inbhean aig Taigh an Ròid a’ faighneachd

Thathar a’ faighneachd den phoball agus de bhuidhnean le ùidh sa chùis a bheil iad den bheachd gu bheil e riatanach agus freagarrach clàr coiteachaidh a chruthachadh ann an Alba.

Comataidh ag iarraidh gum bi e na phrìomhachas uiread cumhachd a thathar a’ cosg a lùghdachadh

Ma tha sinn gu bhith cinnteach à solarachadh cumhachd an dealain againn tha e deatamach gun tèid an t-iarrtas airson a’ chumhachd sin a lùghdachadh, agus tha comataidh an-diugh air iarraidh air Riaghaltasan na h-Alba agus na RA prìomhachas a thoirt...

Tobar na Màthar gu bhith a’ cur fàilte air Pàrlamaid na h-Alba airson an latha

Gheibh muinntir Thobar na Màthar an cothrom an guthan a bhith air chluinntinn agus Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn don bhaile air Diluain 9 Samhain.

Beachdan gan sireadh air Coimisean Fiosgail na h-Alba

Dè an dreuchd, na goireasan agus an ìre de neo-eisimeileachd a bhios aig a’ bhuidhinn air am bi an t-uallach airson sgrùdadh nan ro-aithrisean air cìsean a thèid fhoillsicheadh le Riaghaltas na h-Alba?

Feumar sùil leantainneach a chumail air na thachras nuair a thèid colaistean a chur còmhla

Tha Comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba air fhoillseachadh an-diugh gu bheil dùbhlain air èirigh an lùib na h-obrach gus colaistean ann an Alba a chur còmhla.

Comataidh a’ toirt sùil air na nì am BBC do dh’Alba san àm ri teachd

Dè cho math agus as tha am BBC a’ frithealadh air Alba agus luchd-amhairc ann an Alba?

Comataidh aig Taigh an Ròid a' tighinn gu Crìochan na h-Alba

Thig ceist an fhearainn ann an Alba fon phrosbaig gu h-ionadail nuair a choinnicheas Comataidh phàrlamaideach Albannach ri tuathanaich-màil, riochdairean Roxburghe Estates agus riochdairean bho Lìonra Fèidh Machraichean na h-Alba.

Comataidh a’ toirt a taic do chasg air smocadh ann an carbadan

Thug Comataidh Slàinte is Spòrs aig Pàrlamaid na h-Alba a taic do reachdas a bheireadh a-steach casg air smocadh ann an carbadan nuair a tha daoine fo 18 sa charbad.

Fiosrachadh air cosgaisean nam Ball 2014/15 air fhoillseachadh

Tha fiosrachadh làithreach air cosgaisean pàrlamaideach nam BPA uile air fhoillseachadh an-diugh air an eadar-lìn.

Cus sgoilearan le duilgheadasan fradhairc is claisneachd fhathast a’ fulang anacothrom

Tha tòrr sgoilearan le duilgheadasan fradhairc is claisneachd ann fhathast nach eil a’ faighinn nan aon chothroman agus a tha sgoilearan eile.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date