Naidheachd

 

Buaidh Ath-leasachadh Shochairean air Pàistean ’s air Teaghlaichean air a toirt am follais

’S iad pàrantan is daoine ciorramach a dh’fhulaingeas as cruaidhe tro phrògram Riaghaltas na RA a thaobh ath-leasachadh shochairean, a rèir rannsachadh ùr a chaidh a choimiseanadh le Comataidh Ath-leasachadh Shochairean aig Pàrlamaid na h-Alba.

An leusair as cumhachdaiche air an t-saoghal gu bhith air thaisbeanadh aig Pàrlamaid na h-Alba

Science will be brought to life this April as the Scottish Parliament announces it is to host an interactive exhibition featuring a replica of the world’s most powerful laser.

Inbhir Ghrainnse mar fhòcas turas Comataidh

Tha dà Chomataidh aig Pàrlamaid na h-Alba an dèidh tadhal air Port Inbhir Ghrainnse, a tha le Forth Ports, mar phàirt de rannsachadh mu dheidhinn giùlan bathair is às-mhalairt.

Prìomh Mhinistear ri nochdadh air beulaibh Luchd-gairm Comataidhean ann an Taigh an Ròid

Bidh am Prìomh Mhinistear a’ freagairt ceistean bho gach Neach-gairm Comataidh ann am Pàrlamaid na h-Alba air clàr reachdais an Riaghaltais aice air Diciadain 18 Gearran.

Thig Latha na Pàrlamaid gu Dùn Phris

Bidh fòcas air sgoilearan òga tàlantach, gnìomhachasan soirbheachail agus ceistean connspaideach ionadail a’ mhìos seo nuair a thig Pàrlamaid na h-Alba gu Dùn Phris air Diluain 23 Gearran.

Bu chòir clàr coiteachaidh a bhith air a chur air chois, canaidh Comataidh

Bu chòir clàr coiteachaidh a bhith air a chur air chois a rèir aithisg a dh’fhoillsicheadh an-diugh (6 Gearran) le Comataidh Inbhean, Dòighean-obrach is Cur-an-dreuchd Poblach aig Pàrlamaid na h-Alba.

Turas BPAan gu Malawi

Thathar a’ comharradh 10 bliadhna de cho-obrachadh na pàrlamaid an-diugh agus triùir BhPA a’ dol air turas gu Seanadh Nàiseanta Mhalabhaidh

Tog do ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba

Co-labhairt coimhearsnachd an Dùn Phris

Comataidh ag ràdh nach eil Plana Nàiseanta Mara an Riaghaltais math gu leòr

Chan eil an dreachd Plana Nàiseanta Mara airson na h-Alba, a thug Riaghaltas na h-Alba còig bliadhnaichean a’ deasachadh, fhathast math gu leòr a rèir na Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus Àrainneachd aig Pàrlamaid na h-Alba

Bile slàinte-inntinn a’ faighinn taic bho Chomataidh na Slàinte

Fhuair reachdas a bheir a-steach atharrachaidhean a thaobh mar a gheibh daoine le duilgheadasan inntinn cothrom air leigheas is eile taic on Chomataidh Slàinte is Spòrs

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date