Naidheachd

 

Comataidh ag ràdh nach eil Plana Nàiseanta Mara an Riaghaltais math gu leòr

Chan eil an dreachd Plana Nàiseanta Mara airson na h-Alba, a thug Riaghaltas na h-Alba còig bliadhnaichean a’ deasachadh, fhathast math gu leòr a rèir na Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus Àrainneachd aig Pàrlamaid na h-Alba

Bile slàinte-inntinn a’ faighinn taic bho Chomataidh na Slàinte

Fhuair reachdas a bheir a-steach atharrachaidhean a thaobh mar a gheibh daoine le duilgheadasan inntinn cothrom air leigheas is eile taic on Chomataidh Slàinte is Spòrs

Cuiridh Comataidh fàilte air barrachd chothroman do choimhearsnachdan a thaobh ‘còir ceannachd’ air feadh na h-Alba

Cuiridh Comataidh fàilte air barrachd chothroman do choimhearsnachdan a thaobh ‘còir ceannachd’ air feadh na h-Alba

Atharrachadh a dhìth airson cumhachd a chur ann an cumhachdachadh choimhearsnachdan

Tha atharrachaidhean a dhìth mus faod sinn a bhith cinnteach gum bi an reachdas a tha ag amas air cumhachd a thoirt do choimhearsnachdan a’ toirt seachad a’ ghealltanas aige.

Stiùireadh Ionmhas NHS na Gàidhealtachd gu bhith fon phrosbaig aig coinneamh Comataidh na Pàrlamaid ann an Inbhir Nis

Bidh stiùireadh ionmhas NHS na Gàidhealtachd fa chòir 2013/14 mar fhòcas aig coinneamh a chumas Comataidh Sgrùdadh Poblach ann an Inbhir Nis air Diluain 2 Gearran.

Comataidh Taigh an Ròid a' cur sgrùdadh air bhog a thaobh aonarachd

Thèid guthan dhaoine aonranach iomallach a chluinntinn aig Taigh an Ròid agus Comataidh Co-ionannachd Chothroman aig Pàrlamaid na h-Alba a’ cur a sgrùdadh mu iomallachas sòisealta (social isolation) air bhog.

Suirbhidh Comataidh a’ faighinn gu robh daoine a bhòt airson a’ chiad uair dealasach fiosrachail

An overwhelming majority of 16 and 17-year-olds who were eligible to vote in last year’s historic referendum did so, with four out of five saying they want a vote in all future elections, a Scottish Parliament committee survey has found.

Taigh an Ròid a’ tòiseachadh air sgrùdadh èiginneach air cor nan tuathanach crodh-bainne

Tha Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus Àrainneachd aig Pàrlamaid na h-Alba a’ tòischeadh air sgrùdadh èiginneach air prìs a’ bhainne

Tha Comataidh a’ Cheartais a’ sireadh bheachdan air molaidhean airson dèiligeadh ri trafaigeachd is gabhail-brath dhaoine

Tha Comataidh a’ Cheartais airson beachdan dhaoine fhaighinn a tha a’ fulang fo bhuaidh trafaigeachd is tràilleachd dhaoine mar phàirt den ghairm fianais aice air Bile Trafaigeachd is Gabhail-brath Dhaoine (Alba)

A’ lìonadh na beàrna – buileachadh sgoiltean fo phrosbaig Comataidh an Fhoghlaim

Thèid adhartas Riaghaltas na h-Alba a thaobh beàrna buileachadh an fhoghlaim a lùghdachadh a rannsachadh le Comataidh Foghlam is Cultar Pàrlamaid na h-Alba agus obair a mhaireas bliadhna air tòiseachadh air a’ cheist.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

 

 

Keep up to date