Naidheachd

 

A' Sireadh Bheachdan mu Bhile Ceartas Coimhearsnachd (Alba)

Tha Comataidh a' Cheartais air gairm a sgaoileadh airson fianais sgrìobhte agus i ag ullachadh gus beachd a ghabhail air Bile Ceartas Coimhearsnachd (Alba).

Comataidh a’ sireadh bheachdan air reachdas a thathar a’ moladh airson deoch-làidir

Tha a’ Chomataidh Slàinte is Spòrs a’ sgrùdadh reachdas a tha ag amas air deagh shlàinte a bhrosnachadh am measg a’ phobaill agus eucoirean co-cheangailte ri deoch-làidir a lùghdachadh.

Comataidh aig Taigh an Roid a’ tòiseachadh rannsachadh air cinneadh is cosnaidhean

Cluinnear aig Taigh an Roid mu na dùbhlain a tha ro mhion-chinnidhean nuair a tha iad a’ feuchainn ri obair fhaighinn, agus Comataidh Co-ionannachd Chothroman Pàrlamaid na h-Alba gu bhith tòiseachadh air rannsachadh...

Comataidh a’ Cheartais a' cluinntinn bho Mhorair Cullen air a’ Bhile FAI

Cumaidh Comataidh a’ Cheartais a’ chiad seisean fianaise aice an-diugh air a’ Bhile airson Rannsachaidhean air Tubaistean Marbhtach is Bàis Aithghearr msaa. (Alba).

Foillseachadh aithisg a’ sgrùdadh mholaidhean a thaobh cuideachadh dhaoine gus làmh a chur nam beatha fhèin

Chaidh aithisg phàrlamaideach fhoillseachadh an-diugh leis a’ Chomataidh Slàinte is Spòrs a tha a’ sgrùdadh mholaidhean airson a dhèanamh laghail daoine a chuideachadh ann a bhith a’ cur làmh nam beatha fhèin.

Gairm airson bheachdan mu Bhile Toirmeasg Smocaidh

Chaidh gairm a-mach an-diugh bhon Chomataidh Slàinte is Spòrs airson bheachdan air reachdas a stèidhicheas gur e eucoir a th’ ann do dh’inbhich a bhith a’ smocadh ann an carbad rathaid sa bheil leanabh.

Feumar beachdan luchd-cleachdaidh BSL a shireadh gus piseach a thoirt air cùisean

Chaidh ceum eile a ghabhail an-diugh gu ruige modhan reachdail ùra a tharraingeas aire dhaoine gu BSL agus a bhrosnaicheas iad gu bhith ga cleachdadh

Comataidh a’ Cheartais a’ cur fàilte air molaidhean ann am Bile Trafaigeachd is Gabhail-brath Dhaoine

An-diugh, tha Comataidh a’ Cheartais a’ toirt taic do phrionnsabail choitcheann a’ Bhile, a tha ag amas air an lagh eucorach a neartachadh an aghaidh trafaigeachd is gabhail-brath dhaoine

Comataidh Taigh an Ròid a’ tadhal air Ìle mar phàirt de rannsachadh air aonaranachd

Ciamar a tha coimhearsnachd iomallach a’ toirt cuideachadh do dhaoine a tha aonaranach agus leotha fhèin? ’Se sin a’ cheist air am bi Comataidh Co-ionnanachd Chothroman Pàrlamaid na h-Alba a’ beachdachadh air anns an sgrùdadh aice.

An t-Oifigear Riaghlaidh a’ bruidhinn air caochladh Tom McCabe

An dèidh caochladh Tom McCabe, a bha roimhe na Bhall Pàrlamaid na h-Alba airson a’ Phàrtaidh Làbaraich agus a bha uair na Mhinistear, thuirt an t-Oifigear Riaghlaidh an Fhìor Urr. Tricia Marwick BPA

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date