Patricia NicFhearghais BPA

Patricia NicFhearghais BPABall airson: Glaschu Cnoc Màiri agus Allt an Fhuarain

Pàrtaidh: Pàrtaidh Làbarach na h-Alba

Clàr Com-pàirtean nam Ball